Captured Moments

Montage Clips

Ramvijay & Dhanushree - Betrothal

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Nikesh & Raksha - Engagement

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Muthusubramaniyan & JyothiLakshmi - Sashtiabthapoorthy

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Mr. & Mrs. LakshmiNarayanan -Shashtiapthapoorthi

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Adhvik - Birthday

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Wedding - Montage

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Sanjay & Sanjiv (Twins) - 10th Birthday

Date: 08-02-2023     Location: Chennai

Jai Manu - Post Wedding Shoot

Date: 08-02-2023     Location: Chennai